کمترین: 
28293
بیشترین: 
30400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29627
زمان: 
5/8 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 29627 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":30088},{"date":"1397/05/08 10:40","price":30078},{"date":"1397/05/08 10:50","price":30070},{"date":"1397/05/08 11:00","price":30086},{"date":"1397/05/08 11:20","price":30106},{"date":"1397/05/08 11:50","price":30091},{"date":"1397/05/08 12:00","price":30096},{"date":"1397/05/08 12:30","price":29446},{"date":"1397/05/08 13:10","price":28293},{"date":"1397/05/08 13:20","price":28525},{"date":"1397/05/08 13:50","price":28812},{"date":"1397/05/08 14:00","price":29006},{"date":"1397/05/08 14:10","price":29112},{"date":"1397/05/08 14:20","price":29102},{"date":"1397/05/08 14:30","price":29099},{"date":"1397/05/08 15:00","price":29159},{"date":"1397/05/08 15:20","price":29417},{"date":"1397/05/08 15:30","price":29456},{"date":"1397/05/08 15:50","price":29495},{"date":"1397/05/08 16:20","price":29702},{"date":"1397/05/08 16:30","price":29909},{"date":"1397/05/08 16:50","price":29914},{"date":"1397/05/08 17:10","price":30097},{"date":"1397/05/08 17:20","price":30247},{"date":"1397/05/08 17:30","price":30400},{"date":"1397/05/08 17:50","price":30377},{"date":"1397/05/08 18:00","price":29772},{"date":"1397/05/08 18:20","price":30079},{"date":"1397/05/08 18:30","price":29681},{"date":"1397/05/08 18:50","price":29653},{"date":"1397/05/08 19:20","price":29666},{"date":"1397/05/08 19:30","price":29588},{"date":"1397/05/08 19:50","price":29578},{"date":"1397/05/08 20:00","price":29588},{"date":"1397/05/08 20:20","price":29591},{"date":"1397/05/08 20:30","price":29593},{"date":"1397/05/08 20:50","price":29606},{"date":"1397/05/08 21:00","price":29609},{"date":"1397/05/08 21:20","price":29624},{"date":"1397/05/08 21:30","price":29627}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398