کمترین: 
28333
بیشترین: 
30441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29672
زمان: 
5/8 21:20
قیمت ریال عمان امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 29672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":30227},{"date":"1397/05/08 10:40","price":30219},{"date":"1397/05/08 10:50","price":30211},{"date":"1397/05/08 11:00","price":30224},{"date":"1397/05/08 11:20","price":30248},{"date":"1397/05/08 11:50","price":30232},{"date":"1397/05/08 12:00","price":30237},{"date":"1397/05/08 12:30","price":28846},{"date":"1397/05/08 13:10","price":28333},{"date":"1397/05/08 13:20","price":28566},{"date":"1397/05/08 13:50","price":28854},{"date":"1397/05/08 14:00","price":29050},{"date":"1397/05/08 14:10","price":29149},{"date":"1397/05/08 14:20","price":29141},{"date":"1397/05/08 14:30","price":29146},{"date":"1397/05/08 15:00","price":29200},{"date":"1397/05/08 15:20","price":29457},{"date":"1397/05/08 15:30","price":29498},{"date":"1397/05/08 15:50","price":29535},{"date":"1397/05/08 16:00","price":29537},{"date":"1397/05/08 16:20","price":29744},{"date":"1397/05/08 16:30","price":29951},{"date":"1397/05/08 16:50","price":29964},{"date":"1397/05/08 17:10","price":30143},{"date":"1397/05/08 17:20","price":30288},{"date":"1397/05/08 17:30","price":30441},{"date":"1397/05/08 17:50","price":30423},{"date":"1397/05/08 18:00","price":29871},{"date":"1397/05/08 18:20","price":30122},{"date":"1397/05/08 18:30","price":29724},{"date":"1397/05/08 18:50","price":29698},{"date":"1397/05/08 19:20","price":29705},{"date":"1397/05/08 19:30","price":29625},{"date":"1397/05/08 19:50","price":29620},{"date":"1397/05/08 20:00","price":29628},{"date":"1397/05/08 20:20","price":29635},{"date":"1397/05/08 20:50","price":29648},{"date":"1397/05/08 21:00","price":29651},{"date":"1397/05/08 21:20","price":29672}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399