کمترین: 
2959
بیشترین: 
3227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3145
زمان: 
5/8 21:20
قیمت ریال قطر امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":3204},{"date":"1397/05/08 10:40","price":3203},{"date":"1397/05/08 10:50","price":3202},{"date":"1397/05/08 11:00","price":3204},{"date":"1397/05/08 11:20","price":3206},{"date":"1397/05/08 11:50","price":3205},{"date":"1397/05/08 12:30","price":2959},{"date":"1397/05/08 13:10","price":3003},{"date":"1397/05/08 13:20","price":3028},{"date":"1397/05/08 13:50","price":3059},{"date":"1397/05/08 14:00","price":3079},{"date":"1397/05/08 14:10","price":3090},{"date":"1397/05/08 14:20","price":3089},{"date":"1397/05/08 14:30","price":3090},{"date":"1397/05/08 15:00","price":3095},{"date":"1397/05/08 15:20","price":3106},{"date":"1397/05/08 15:30","price":3127},{"date":"1397/05/08 15:50","price":3131},{"date":"1397/05/08 16:20","price":3153},{"date":"1397/05/08 16:30","price":3175},{"date":"1397/05/08 17:10","price":3194},{"date":"1397/05/08 17:20","price":3211},{"date":"1397/05/08 17:30","price":3227},{"date":"1397/05/08 17:50","price":3225},{"date":"1397/05/08 18:00","price":3165},{"date":"1397/05/08 18:20","price":3193},{"date":"1397/05/08 18:30","price":3152},{"date":"1397/05/08 18:50","price":3148},{"date":"1397/05/08 19:20","price":3149},{"date":"1397/05/08 19:30","price":3141},{"date":"1397/05/08 19:50","price":3140},{"date":"1397/05/08 20:00","price":3141},{"date":"1397/05/08 20:20","price":3142},{"date":"1397/05/08 20:50","price":3143},{"date":"1397/05/08 21:20","price":3145}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399