کمترین: 
2877
بیشترین: 
3137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3056
زمان: 
5/8 21:00
قیمت ریال عربستان امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":3117},{"date":"1397/05/08 10:40","price":3116},{"date":"1397/05/08 10:50","price":3115},{"date":"1397/05/08 11:00","price":3114},{"date":"1397/05/08 11:20","price":3115},{"date":"1397/05/08 11:50","price":3117},{"date":"1397/05/08 12:00","price":3116},{"date":"1397/05/08 12:30","price":2877},{"date":"1397/05/08 13:10","price":2922},{"date":"1397/05/08 13:20","price":2979},{"date":"1397/05/08 13:50","price":2971},{"date":"1397/05/08 14:00","price":2997},{"date":"1397/05/08 14:10","price":3002},{"date":"1397/05/08 14:20","price":3003},{"date":"1397/05/08 14:30","price":3002},{"date":"1397/05/08 15:00","price":3019},{"date":"1397/05/08 15:20","price":3035},{"date":"1397/05/08 15:30","price":3043},{"date":"1397/05/08 16:00","price":3057},{"date":"1397/05/08 16:20","price":3064},{"date":"1397/05/08 16:30","price":3087},{"date":"1397/05/08 16:50","price":3088},{"date":"1397/05/08 17:10","price":3106},{"date":"1397/05/08 17:20","price":3137},{"date":"1397/05/08 17:30","price":3136},{"date":"1397/05/08 17:50","price":3134},{"date":"1397/05/08 18:00","price":3076},{"date":"1397/05/08 18:20","price":3102},{"date":"1397/05/08 18:30","price":3065},{"date":"1397/05/08 18:50","price":3060},{"date":"1397/05/08 19:20","price":3059},{"date":"1397/05/08 19:30","price":3054},{"date":"1397/05/08 19:50","price":3052},{"date":"1397/05/08 20:00","price":3053},{"date":"1397/05/08 20:20","price":3054},{"date":"1397/05/08 20:50","price":3055},{"date":"1397/05/08 21:00","price":3056}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398