کمترین: 
36285
بیشترین: 
39005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38032
زمان: 
5/8 21:20
قیمت دینار کویت امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 38032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":38699},{"date":"1397/05/08 10:40","price":38685},{"date":"1397/05/08 10:50","price":38675},{"date":"1397/05/08 11:00","price":38698},{"date":"1397/05/08 11:20","price":38724},{"date":"1397/05/08 11:50","price":38702},{"date":"1397/05/08 12:00","price":38709},{"date":"1397/05/08 12:30","price":37755},{"date":"1397/05/08 13:10","price":36285},{"date":"1397/05/08 13:20","price":36577},{"date":"1397/05/08 13:50","price":36947},{"date":"1397/05/08 14:00","price":37199},{"date":"1397/05/08 14:10","price":37327},{"date":"1397/05/08 14:20","price":37317},{"date":"1397/05/08 14:30","price":37346},{"date":"1397/05/08 15:00","price":37415},{"date":"1397/05/08 15:20","price":37747},{"date":"1397/05/08 15:30","price":37809},{"date":"1397/05/08 15:50","price":37843},{"date":"1397/05/08 16:00","price":37847},{"date":"1397/05/08 16:20","price":38112},{"date":"1397/05/08 16:30","price":38394},{"date":"1397/05/08 17:10","price":38632},{"date":"1397/05/08 17:20","price":38809},{"date":"1397/05/08 17:30","price":39005},{"date":"1397/05/08 17:50","price":38981},{"date":"1397/05/08 18:00","price":38291},{"date":"1397/05/08 18:20","price":38596},{"date":"1397/05/08 18:30","price":38070},{"date":"1397/05/08 18:50","price":38058},{"date":"1397/05/08 19:20","price":38075},{"date":"1397/05/08 19:30","price":37959},{"date":"1397/05/08 19:50","price":37953},{"date":"1397/05/08 20:00","price":37975},{"date":"1397/05/08 20:20","price":37982},{"date":"1397/05/08 20:30","price":37989},{"date":"1397/05/08 20:50","price":38002},{"date":"1397/05/08 21:00","price":38005},{"date":"1397/05/08 21:20","price":38032}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398