کمترین: 
1246
بیشترین: 
1341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308
زمان: 
5/8 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 8 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1321},{"date":"1397/05/08 10:50","price":1320},{"date":"1397/05/08 11:00","price":1321},{"date":"1397/05/08 11:20","price":1322},{"date":"1397/05/08 12:00","price":1321},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1260},{"date":"1397/05/08 13:10","price":1246},{"date":"1397/05/08 13:20","price":1271},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1268},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1280},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1283},{"date":"1397/05/08 14:20","price":1284},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1291},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1298},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1302},{"date":"1397/05/08 16:00","price":1307},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1310},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1318},{"date":"1397/05/08 16:50","price":1319},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1327},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1341},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1339},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1313},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1326},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1309},{"date":"1397/05/08 19:20","price":1310},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1306},{"date":"1397/05/08 19:50","price":1307},{"date":"1397/05/08 20:00","price":1306},{"date":"1397/05/08 20:20","price":1307},{"date":"1397/05/08 20:30","price":1308}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398