کمترین: 
11010
بیشترین: 
11847
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11591
زمان: 
5/8 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 11591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":11739},{"date":"1397/05/08 10:40","price":11737},{"date":"1397/05/08 10:50","price":11731},{"date":"1397/05/08 11:00","price":11735},{"date":"1397/05/08 11:20","price":11742},{"date":"1397/05/08 11:50","price":11735},{"date":"1397/05/08 12:30","price":11444},{"date":"1397/05/08 13:10","price":11010},{"date":"1397/05/08 13:20","price":11103},{"date":"1397/05/08 13:50","price":11219},{"date":"1397/05/08 14:00","price":11293},{"date":"1397/05/08 14:10","price":11338},{"date":"1397/05/08 14:20","price":11335},{"date":"1397/05/08 14:30","price":11344},{"date":"1397/05/08 15:00","price":11363},{"date":"1397/05/08 15:20","price":11464},{"date":"1397/05/08 15:30","price":11481},{"date":"1397/05/08 15:50","price":11498},{"date":"1397/05/08 16:00","price":11496},{"date":"1397/05/08 16:20","price":11577},{"date":"1397/05/08 16:30","price":11659},{"date":"1397/05/08 16:50","price":11661},{"date":"1397/05/08 17:10","price":11731},{"date":"1397/05/08 17:20","price":11785},{"date":"1397/05/08 17:30","price":11847},{"date":"1397/05/08 17:50","price":11842},{"date":"1397/05/08 18:00","price":11600},{"date":"1397/05/08 18:20","price":11725},{"date":"1397/05/08 18:30","price":11585},{"date":"1397/05/08 18:50","price":11584},{"date":"1397/05/08 19:20","price":11585},{"date":"1397/05/08 19:30","price":11565},{"date":"1397/05/08 19:50","price":11576},{"date":"1397/05/08 20:00","price":11579},{"date":"1397/05/08 20:20","price":11580},{"date":"1397/05/08 20:30","price":11583},{"date":"1397/05/08 20:50","price":11587},{"date":"1397/05/08 21:00","price":11585},{"date":"1397/05/08 21:20","price":11589},{"date":"1397/05/08 21:30","price":11591}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398