کمترین: 
985
بیشترین: 
1059
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033
زمان: 
5/8 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 8 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":1051},{"date":"1397/05/08 11:00","price":1050},{"date":"1397/05/08 11:20","price":1052},{"date":"1397/05/08 11:50","price":1051},{"date":"1397/05/08 12:00","price":1052},{"date":"1397/05/08 12:30","price":1026},{"date":"1397/05/08 13:10","price":985},{"date":"1397/05/08 13:20","price":994},{"date":"1397/05/08 13:50","price":1003},{"date":"1397/05/08 14:00","price":1010},{"date":"1397/05/08 14:10","price":1014},{"date":"1397/05/08 15:00","price":1016},{"date":"1397/05/08 15:20","price":1025},{"date":"1397/05/08 15:30","price":1026},{"date":"1397/05/08 15:50","price":1027},{"date":"1397/05/08 16:20","price":1035},{"date":"1397/05/08 16:30","price":1042},{"date":"1397/05/08 17:10","price":1048},{"date":"1397/05/08 17:20","price":1054},{"date":"1397/05/08 17:30","price":1059},{"date":"1397/05/08 17:50","price":1058},{"date":"1397/05/08 18:00","price":1037},{"date":"1397/05/08 18:20","price":1047},{"date":"1397/05/08 18:30","price":1034},{"date":"1397/05/08 18:50","price":1033},{"date":"1397/05/08 19:30","price":1030},{"date":"1397/05/08 20:00","price":1031},{"date":"1397/05/08 20:20","price":1032},{"date":"1397/05/08 21:20","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398