کمترین: 
2209
بیشترین: 
2407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2342
زمان: 
5/8 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 8 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 2342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":2404},{"date":"1397/05/08 10:40","price":2403},{"date":"1397/05/08 10:50","price":2401},{"date":"1397/05/08 11:00","price":2400},{"date":"1397/05/08 11:20","price":2399},{"date":"1397/05/08 11:50","price":2397},{"date":"1397/05/08 12:00","price":2391},{"date":"1397/05/08 12:30","price":2209},{"date":"1397/05/08 13:10","price":2241},{"date":"1397/05/08 13:20","price":2259},{"date":"1397/05/08 13:50","price":2279},{"date":"1397/05/08 14:00","price":2300},{"date":"1397/05/08 14:10","price":2305},{"date":"1397/05/08 14:20","price":2304},{"date":"1397/05/08 14:30","price":2306},{"date":"1397/05/08 15:00","price":2314},{"date":"1397/05/08 15:20","price":2327},{"date":"1397/05/08 15:30","price":2331},{"date":"1397/05/08 15:50","price":2328},{"date":"1397/05/08 16:00","price":2338},{"date":"1397/05/08 16:20","price":2344},{"date":"1397/05/08 16:30","price":2364},{"date":"1397/05/08 16:50","price":2368},{"date":"1397/05/08 17:10","price":2384},{"date":"1397/05/08 17:20","price":2407},{"date":"1397/05/08 17:30","price":2404},{"date":"1397/05/08 18:00","price":2356},{"date":"1397/05/08 18:20","price":2382},{"date":"1397/05/08 18:30","price":2353},{"date":"1397/05/08 18:50","price":2350},{"date":"1397/05/08 19:20","price":2346},{"date":"1397/05/08 19:30","price":2344},{"date":"1397/05/08 19:50","price":2342},{"date":"1397/05/08 20:20","price":2343},{"date":"1397/05/08 20:50","price":2344},{"date":"1397/05/08 21:30","price":2342}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398