کمترین: 
2979
بیشترین: 
3201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120
زمان: 
5/8 21:20
قیمت درهم امارات امروز 8 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 10:30","price":3179},{"date":"1397/05/08 10:40","price":3178},{"date":"1397/05/08 10:50","price":3177},{"date":"1397/05/08 11:00","price":3179},{"date":"1397/05/08 11:20","price":3181},{"date":"1397/05/08 11:50","price":3179},{"date":"1397/05/08 12:30","price":3101},{"date":"1397/05/08 13:10","price":2979},{"date":"1397/05/08 13:20","price":3004},{"date":"1397/05/08 13:50","price":3034},{"date":"1397/05/08 14:00","price":3054},{"date":"1397/05/08 14:10","price":3066},{"date":"1397/05/08 14:20","price":3065},{"date":"1397/05/08 15:00","price":3070},{"date":"1397/05/08 15:20","price":3098},{"date":"1397/05/08 15:30","price":3102},{"date":"1397/05/08 15:50","price":3106},{"date":"1397/05/08 16:20","price":3128},{"date":"1397/05/08 16:30","price":3149},{"date":"1397/05/08 16:50","price":3150},{"date":"1397/05/08 17:10","price":3169},{"date":"1397/05/08 17:20","price":3185},{"date":"1397/05/08 17:30","price":3201},{"date":"1397/05/08 17:50","price":3199},{"date":"1397/05/08 18:00","price":3135},{"date":"1397/05/08 18:20","price":3167},{"date":"1397/05/08 18:30","price":3126},{"date":"1397/05/08 18:50","price":3123},{"date":"1397/05/08 19:20","price":3124},{"date":"1397/05/08 19:30","price":3115},{"date":"1397/05/08 20:00","price":3116},{"date":"1397/05/08 20:30","price":3117},{"date":"1397/05/08 20:50","price":3118},{"date":"1397/05/08 21:00","price":3117},{"date":"1397/05/08 21:20","price":3120}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398