کمترین: 
11715.1
بیشترین: 
11715.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11715.1
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دینار بحرین امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 11715.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":11715.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398