کمترین: 
5198
بیشترین: 
5570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5481
زمان: 
5/1 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 1 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 5481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":5198},{"date":"1397/05/01 10:30","price":5201},{"date":"1397/05/01 10:40","price":5205},{"date":"1397/05/01 10:50","price":5207},{"date":"1397/05/01 11:10","price":5204},{"date":"1397/05/01 11:20","price":5205},{"date":"1397/05/01 11:30","price":5207},{"date":"1397/05/01 11:40","price":5223},{"date":"1397/05/01 11:50","price":5257},{"date":"1397/05/01 12:00","price":5260},{"date":"1397/05/01 12:10","price":5257},{"date":"1397/05/01 12:20","price":5472},{"date":"1397/05/01 12:30","price":5407},{"date":"1397/05/01 12:40","price":5260},{"date":"1397/05/01 12:50","price":5338},{"date":"1397/05/01 13:10","price":5337},{"date":"1397/05/01 13:20","price":5325},{"date":"1397/05/01 13:40","price":5291},{"date":"1397/05/01 13:50","price":5348},{"date":"1397/05/01 14:10","price":5292},{"date":"1397/05/01 14:20","price":5291},{"date":"1397/05/01 14:40","price":5323},{"date":"1397/05/01 15:00","price":5352},{"date":"1397/05/01 15:10","price":5351},{"date":"1397/05/01 15:30","price":5347},{"date":"1397/05/01 15:40","price":5348},{"date":"1397/05/01 16:00","price":5414},{"date":"1397/05/01 16:10","price":5408},{"date":"1397/05/01 16:30","price":5409},{"date":"1397/05/01 16:50","price":5407},{"date":"1397/05/01 17:00","price":5409},{"date":"1397/05/01 17:10","price":5412},{"date":"1397/05/01 17:20","price":5418},{"date":"1397/05/01 17:40","price":5444},{"date":"1397/05/01 17:50","price":5452},{"date":"1397/05/01 18:00","price":5493},{"date":"1397/05/01 18:10","price":5508},{"date":"1397/05/01 18:20","price":5530},{"date":"1397/05/01 18:30","price":5531},{"date":"1397/05/01 18:40","price":5539},{"date":"1397/05/01 18:50","price":5570},{"date":"1397/05/01 19:10","price":5545},{"date":"1397/05/01 19:20","price":5557},{"date":"1397/05/01 19:30","price":5554},{"date":"1397/05/01 19:40","price":5549},{"date":"1397/05/01 19:50","price":5567},{"date":"1397/05/01 20:00","price":5566},{"date":"1397/05/01 20:10","price":5546},{"date":"1397/05/01 20:20","price":5548},{"date":"1397/05/01 20:30","price":5504},{"date":"1397/05/01 20:40","price":5501},{"date":"1397/05/01 20:50","price":5471},{"date":"1397/05/01 21:00","price":5465},{"date":"1397/05/01 21:10","price":5474},{"date":"1397/05/01 21:20","price":5481}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398