کمترین: 
2190
بیشترین: 
2347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2306
زمان: 
5/1 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":2190},{"date":"1397/05/01 10:40","price":2192},{"date":"1397/05/01 10:50","price":2193},{"date":"1397/05/01 11:00","price":2192},{"date":"1397/05/01 11:10","price":2191},{"date":"1397/05/01 11:20","price":2193},{"date":"1397/05/01 11:40","price":2199},{"date":"1397/05/01 11:50","price":2214},{"date":"1397/05/01 12:00","price":2215},{"date":"1397/05/01 12:20","price":2310},{"date":"1397/05/01 12:30","price":2278},{"date":"1397/05/01 12:40","price":2215},{"date":"1397/05/01 12:50","price":2249},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2248},{"date":"1397/05/01 13:20","price":2242},{"date":"1397/05/01 13:30","price":2243},{"date":"1397/05/01 13:40","price":2228},{"date":"1397/05/01 13:50","price":2227},{"date":"1397/05/01 14:10","price":2231},{"date":"1397/05/01 14:20","price":2228},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2253},{"date":"1397/05/01 15:40","price":2252},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2279},{"date":"1397/05/01 16:20","price":2277},{"date":"1397/05/01 16:40","price":2276},{"date":"1397/05/01 16:50","price":2275},{"date":"1397/05/01 17:00","price":2277},{"date":"1397/05/01 17:10","price":2278},{"date":"1397/05/01 17:20","price":2281},{"date":"1397/05/01 17:40","price":2291},{"date":"1397/05/01 17:50","price":2293},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2296},{"date":"1397/05/01 18:10","price":2313},{"date":"1397/05/01 18:20","price":2318},{"date":"1397/05/01 18:30","price":2328},{"date":"1397/05/01 18:40","price":2330},{"date":"1397/05/01 18:50","price":2345},{"date":"1397/05/01 19:10","price":2347},{"date":"1397/05/01 19:20","price":2339},{"date":"1397/05/01 19:40","price":2336},{"date":"1397/05/01 19:50","price":2343},{"date":"1397/05/01 20:10","price":2335},{"date":"1397/05/01 20:30","price":2334},{"date":"1397/05/01 20:40","price":2316},{"date":"1397/05/01 20:50","price":2306},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2300},{"date":"1397/05/01 21:10","price":2311},{"date":"1397/05/01 21:20","price":2306}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398