کمترین: 
1132
بیشترین: 
1214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1193
زمان: 
5/1 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":1132},{"date":"1397/05/01 10:30","price":1133},{"date":"1397/05/01 10:40","price":1134},{"date":"1397/05/01 11:10","price":1133},{"date":"1397/05/01 11:20","price":1134},{"date":"1397/05/01 11:40","price":1137},{"date":"1397/05/01 11:50","price":1145},{"date":"1397/05/01 12:20","price":1195},{"date":"1397/05/01 12:30","price":1178},{"date":"1397/05/01 12:40","price":1145},{"date":"1397/05/01 12:50","price":1163},{"date":"1397/05/01 13:00","price":1162},{"date":"1397/05/01 13:20","price":1159},{"date":"1397/05/01 13:30","price":1160},{"date":"1397/05/01 13:40","price":1152},{"date":"1397/05/01 14:10","price":1154},{"date":"1397/05/01 14:20","price":1153},{"date":"1397/05/01 15:00","price":1166},{"date":"1397/05/01 15:10","price":1165},{"date":"1397/05/01 16:00","price":1179},{"date":"1397/05/01 16:20","price":1178},{"date":"1397/05/01 16:40","price":1177},{"date":"1397/05/01 17:00","price":1178},{"date":"1397/05/01 17:10","price":1179},{"date":"1397/05/01 17:20","price":1180},{"date":"1397/05/01 17:40","price":1185},{"date":"1397/05/01 17:50","price":1186},{"date":"1397/05/01 18:00","price":1187},{"date":"1397/05/01 18:10","price":1197},{"date":"1397/05/01 18:20","price":1199},{"date":"1397/05/01 18:30","price":1204},{"date":"1397/05/01 18:40","price":1205},{"date":"1397/05/01 18:50","price":1213},{"date":"1397/05/01 19:10","price":1214},{"date":"1397/05/01 19:20","price":1210},{"date":"1397/05/01 19:40","price":1209},{"date":"1397/05/01 19:50","price":1212},{"date":"1397/05/01 20:10","price":1208},{"date":"1397/05/01 20:40","price":1198},{"date":"1397/05/01 20:50","price":1193},{"date":"1397/05/01 21:00","price":1190},{"date":"1397/05/01 21:10","price":1196},{"date":"1397/05/01 21:20","price":1193}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398