کمترین: 
6528
بیشترین: 
6982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6864
زمان: 
5/1 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 مرداد 1397 , 6864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":6528},{"date":"1397/05/01 10:30","price":6530},{"date":"1397/05/01 10:40","price":6536},{"date":"1397/05/01 10:50","price":6539},{"date":"1397/05/01 11:00","price":6540},{"date":"1397/05/01 11:10","price":6534},{"date":"1397/05/01 11:20","price":6538},{"date":"1397/05/01 11:40","price":6556},{"date":"1397/05/01 11:50","price":6600},{"date":"1397/05/01 12:00","price":6599},{"date":"1397/05/01 12:10","price":6602},{"date":"1397/05/01 12:20","price":6887},{"date":"1397/05/01 12:30","price":6792},{"date":"1397/05/01 12:40","price":6605},{"date":"1397/05/01 12:50","price":6704},{"date":"1397/05/01 13:00","price":6702},{"date":"1397/05/01 13:20","price":6684},{"date":"1397/05/01 13:30","price":6688},{"date":"1397/05/01 13:40","price":6633},{"date":"1397/05/01 13:50","price":6634},{"date":"1397/05/01 14:10","price":6644},{"date":"1397/05/01 14:20","price":6635},{"date":"1397/05/01 14:40","price":6634},{"date":"1397/05/01 15:00","price":6709},{"date":"1397/05/01 15:10","price":6706},{"date":"1397/05/01 16:00","price":6789},{"date":"1397/05/01 16:10","price":6794},{"date":"1397/05/01 16:20","price":6783},{"date":"1397/05/01 16:30","price":6785},{"date":"1397/05/01 16:40","price":6781},{"date":"1397/05/01 17:00","price":6784},{"date":"1397/05/01 17:10","price":6787},{"date":"1397/05/01 17:20","price":6792},{"date":"1397/05/01 17:40","price":6825},{"date":"1397/05/01 17:50","price":6831},{"date":"1397/05/01 18:00","price":6833},{"date":"1397/05/01 18:10","price":6880},{"date":"1397/05/01 18:20","price":6900},{"date":"1397/05/01 18:30","price":6931},{"date":"1397/05/01 18:40","price":6932},{"date":"1397/05/01 18:50","price":6977},{"date":"1397/05/01 19:10","price":6982},{"date":"1397/05/01 19:20","price":6960},{"date":"1397/05/01 19:30","price":6957},{"date":"1397/05/01 19:40","price":6950},{"date":"1397/05/01 19:50","price":6972},{"date":"1397/05/01 20:10","price":6949},{"date":"1397/05/01 20:20","price":6945},{"date":"1397/05/01 20:30","price":6947},{"date":"1397/05/01 20:40","price":6893},{"date":"1397/05/01 20:50","price":6862},{"date":"1397/05/01 21:00","price":6846},{"date":"1397/05/01 21:10","price":6876},{"date":"1397/05/01 21:20","price":6864}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398