کمترین: 
1088
بیشترین: 
1166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1144
زمان: 
5/1 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 1 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":1088},{"date":"1397/05/01 10:40","price":1089},{"date":"1397/05/01 10:50","price":1090},{"date":"1397/05/01 11:00","price":1089},{"date":"1397/05/01 11:40","price":1092},{"date":"1397/05/01 11:50","price":1099},{"date":"1397/05/01 12:10","price":1100},{"date":"1397/05/01 12:20","price":1149},{"date":"1397/05/01 12:30","price":1133},{"date":"1397/05/01 12:40","price":1101},{"date":"1397/05/01 12:50","price":1118},{"date":"1397/05/01 13:20","price":1115},{"date":"1397/05/01 13:40","price":1108},{"date":"1397/05/01 14:10","price":1110},{"date":"1397/05/01 14:20","price":1107},{"date":"1397/05/01 14:40","price":1108},{"date":"1397/05/01 15:00","price":1122},{"date":"1397/05/01 15:20","price":1121},{"date":"1397/05/01 15:40","price":1122},{"date":"1397/05/01 16:00","price":1135},{"date":"1397/05/01 16:20","price":1134},{"date":"1397/05/01 16:50","price":1136},{"date":"1397/05/01 17:00","price":1134},{"date":"1397/05/01 17:10","price":1135},{"date":"1397/05/01 17:20","price":1136},{"date":"1397/05/01 17:40","price":1141},{"date":"1397/05/01 17:50","price":1142},{"date":"1397/05/01 18:10","price":1150},{"date":"1397/05/01 18:20","price":1153},{"date":"1397/05/01 18:30","price":1157},{"date":"1397/05/01 18:50","price":1166},{"date":"1397/05/01 19:20","price":1162},{"date":"1397/05/01 19:30","price":1160},{"date":"1397/05/01 19:50","price":1163},{"date":"1397/05/01 20:00","price":1164},{"date":"1397/05/01 20:10","price":1160},{"date":"1397/05/01 20:30","price":1159},{"date":"1397/05/01 20:40","price":1150},{"date":"1397/05/01 20:50","price":1145},{"date":"1397/05/01 21:00","price":1141},{"date":"1397/05/01 21:10","price":1147},{"date":"1397/05/01 21:20","price":1144}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398