کمترین: 
1400
بیشترین: 
1498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1471
زمان: 
5/1 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 1 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":1400},{"date":"1397/05/01 10:40","price":1402},{"date":"1397/05/01 11:00","price":1403},{"date":"1397/05/01 11:10","price":1401},{"date":"1397/05/01 11:20","price":1402},{"date":"1397/05/01 11:40","price":1406},{"date":"1397/05/01 11:50","price":1414},{"date":"1397/05/01 12:20","price":1477},{"date":"1397/05/01 12:30","price":1457},{"date":"1397/05/01 12:40","price":1416},{"date":"1397/05/01 12:50","price":1438},{"date":"1397/05/01 13:00","price":1437},{"date":"1397/05/01 13:20","price":1433},{"date":"1397/05/01 13:30","price":1434},{"date":"1397/05/01 13:40","price":1421},{"date":"1397/05/01 14:10","price":1423},{"date":"1397/05/01 14:20","price":1420},{"date":"1397/05/01 14:40","price":1421},{"date":"1397/05/01 15:00","price":1436},{"date":"1397/05/01 15:10","price":1437},{"date":"1397/05/01 16:00","price":1455},{"date":"1397/05/01 16:10","price":1456},{"date":"1397/05/01 16:20","price":1454},{"date":"1397/05/01 17:00","price":1455},{"date":"1397/05/01 17:20","price":1457},{"date":"1397/05/01 17:40","price":1465},{"date":"1397/05/01 17:50","price":1466},{"date":"1397/05/01 18:10","price":1477},{"date":"1397/05/01 18:20","price":1480},{"date":"1397/05/01 18:30","price":1486},{"date":"1397/05/01 18:50","price":1496},{"date":"1397/05/01 19:10","price":1498},{"date":"1397/05/01 19:20","price":1493},{"date":"1397/05/01 19:30","price":1492},{"date":"1397/05/01 19:40","price":1491},{"date":"1397/05/01 19:50","price":1495},{"date":"1397/05/01 20:00","price":1496},{"date":"1397/05/01 20:10","price":1490},{"date":"1397/05/01 20:40","price":1479},{"date":"1397/05/01 20:50","price":1472},{"date":"1397/05/01 21:00","price":1467},{"date":"1397/05/01 21:10","price":1474},{"date":"1397/05/01 21:20","price":1471}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398