کمترین: 
2440
بیشترین: 
2616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2577
زمان: 
5/1 21:10
قیمت ریال قطر امروز 1 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":2440},{"date":"1397/05/01 10:30","price":2441},{"date":"1397/05/01 10:40","price":2443},{"date":"1397/05/01 10:50","price":2444},{"date":"1397/05/01 11:10","price":2443},{"date":"1397/05/01 11:20","price":2444},{"date":"1397/05/01 11:40","price":2451},{"date":"1397/05/01 11:50","price":2468},{"date":"1397/05/01 12:00","price":2469},{"date":"1397/05/01 12:10","price":2468},{"date":"1397/05/01 12:20","price":2576},{"date":"1397/05/01 12:30","price":2538},{"date":"1397/05/01 12:40","price":2469},{"date":"1397/05/01 12:50","price":2506},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2505},{"date":"1397/05/01 13:20","price":2499},{"date":"1397/05/01 13:30","price":2500},{"date":"1397/05/01 13:40","price":2483},{"date":"1397/05/01 14:20","price":2484},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2512},{"date":"1397/05/01 15:10","price":2511},{"date":"1397/05/01 15:40","price":2510},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2540},{"date":"1397/05/01 16:10","price":2542},{"date":"1397/05/01 16:20","price":2539},{"date":"1397/05/01 16:40","price":2538},{"date":"1397/05/01 16:50","price":2537},{"date":"1397/05/01 17:00","price":2539},{"date":"1397/05/01 17:10","price":2540},{"date":"1397/05/01 17:20","price":2543},{"date":"1397/05/01 17:40","price":2555},{"date":"1397/05/01 17:50","price":2557},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2559},{"date":"1397/05/01 18:10","price":2579},{"date":"1397/05/01 18:20","price":2585},{"date":"1397/05/01 18:30","price":2595},{"date":"1397/05/01 18:40","price":2598},{"date":"1397/05/01 18:50","price":2615},{"date":"1397/05/01 19:10","price":2616},{"date":"1397/05/01 19:20","price":2608},{"date":"1397/05/01 19:40","price":2604},{"date":"1397/05/01 19:50","price":2612},{"date":"1397/05/01 20:10","price":2604},{"date":"1397/05/01 20:20","price":2603},{"date":"1397/05/01 20:40","price":2582},{"date":"1397/05/01 20:50","price":2572},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2564},{"date":"1397/05/01 21:10","price":2577}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398