کمترین: 
6059
بیشترین: 
6474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6355
زمان: 
5/1 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 مرداد 1397 , 6355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":6059},{"date":"1397/05/01 10:30","price":6061},{"date":"1397/05/01 10:40","price":6066},{"date":"1397/05/01 10:50","price":6069},{"date":"1397/05/01 11:00","price":6068},{"date":"1397/05/01 11:10","price":6064},{"date":"1397/05/01 11:20","price":6068},{"date":"1397/05/01 11:40","price":6085},{"date":"1397/05/01 11:50","price":6122},{"date":"1397/05/01 12:10","price":6127},{"date":"1397/05/01 12:20","price":6400},{"date":"1397/05/01 12:30","price":6309},{"date":"1397/05/01 12:40","price":6137},{"date":"1397/05/01 12:50","price":6230},{"date":"1397/05/01 13:00","price":6228},{"date":"1397/05/01 13:20","price":6211},{"date":"1397/05/01 13:30","price":6213},{"date":"1397/05/01 13:40","price":6161},{"date":"1397/05/01 13:50","price":6160},{"date":"1397/05/01 14:10","price":6172},{"date":"1397/05/01 14:20","price":6162},{"date":"1397/05/01 14:40","price":6163},{"date":"1397/05/01 15:00","price":6233},{"date":"1397/05/01 15:10","price":6230},{"date":"1397/05/01 15:20","price":6229},{"date":"1397/05/01 15:40","price":6226},{"date":"1397/05/01 16:00","price":6304},{"date":"1397/05/01 16:10","price":6307},{"date":"1397/05/01 16:20","price":6301},{"date":"1397/05/01 16:40","price":6299},{"date":"1397/05/01 17:00","price":6302},{"date":"1397/05/01 17:10","price":6305},{"date":"1397/05/01 17:40","price":6332},{"date":"1397/05/01 17:50","price":6334},{"date":"1397/05/01 18:00","price":6335},{"date":"1397/05/01 18:10","price":6380},{"date":"1397/05/01 18:20","price":6398},{"date":"1397/05/01 18:30","price":6426},{"date":"1397/05/01 18:40","price":6424},{"date":"1397/05/01 18:50","price":6474},{"date":"1397/05/01 19:10","price":6472},{"date":"1397/05/01 19:20","price":6449},{"date":"1397/05/01 19:30","price":6448},{"date":"1397/05/01 19:40","price":6444},{"date":"1397/05/01 19:50","price":6461},{"date":"1397/05/01 20:00","price":6464},{"date":"1397/05/01 20:10","price":6435},{"date":"1397/05/01 20:30","price":6432},{"date":"1397/05/01 20:40","price":6388},{"date":"1397/05/01 20:50","price":6358},{"date":"1397/05/01 21:00","price":6339},{"date":"1397/05/01 21:10","price":6369},{"date":"1397/05/01 21:20","price":6355}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398