کمترین: 
1314
بیشترین: 
1405
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1379
زمان: 
5/1 21:20
قیمت یوان چین امروز 1 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":1314},{"date":"1397/05/01 10:40","price":1315},{"date":"1397/05/01 10:50","price":1316},{"date":"1397/05/01 11:00","price":1315},{"date":"1397/05/01 11:20","price":1316},{"date":"1397/05/01 11:40","price":1319},{"date":"1397/05/01 11:50","price":1327},{"date":"1397/05/01 12:00","price":1328},{"date":"1397/05/01 12:10","price":1326},{"date":"1397/05/01 12:20","price":1385},{"date":"1397/05/01 12:30","price":1366},{"date":"1397/05/01 12:40","price":1328},{"date":"1397/05/01 12:50","price":1348},{"date":"1397/05/01 13:00","price":1347},{"date":"1397/05/01 13:20","price":1343},{"date":"1397/05/01 13:30","price":1344},{"date":"1397/05/01 13:40","price":1331},{"date":"1397/05/01 14:10","price":1334},{"date":"1397/05/01 14:20","price":1332},{"date":"1397/05/01 15:00","price":1347},{"date":"1397/05/01 15:10","price":1348},{"date":"1397/05/01 15:20","price":1346},{"date":"1397/05/01 15:40","price":1347},{"date":"1397/05/01 16:00","price":1363},{"date":"1397/05/01 16:10","price":1364},{"date":"1397/05/01 16:20","price":1362},{"date":"1397/05/01 16:40","price":1363},{"date":"1397/05/01 16:50","price":1365},{"date":"1397/05/01 17:00","price":1362},{"date":"1397/05/01 17:10","price":1366},{"date":"1397/05/01 17:20","price":1368},{"date":"1397/05/01 17:40","price":1374},{"date":"1397/05/01 18:10","price":1385},{"date":"1397/05/01 18:20","price":1390},{"date":"1397/05/01 18:30","price":1393},{"date":"1397/05/01 18:40","price":1395},{"date":"1397/05/01 18:50","price":1403},{"date":"1397/05/01 19:10","price":1405},{"date":"1397/05/01 19:20","price":1399},{"date":"1397/05/01 19:40","price":1396},{"date":"1397/05/01 19:50","price":1400},{"date":"1397/05/01 20:00","price":1401},{"date":"1397/05/01 20:10","price":1396},{"date":"1397/05/01 20:40","price":1384},{"date":"1397/05/01 20:50","price":1379},{"date":"1397/05/01 21:00","price":1375},{"date":"1397/05/01 21:10","price":1381},{"date":"1397/05/01 21:20","price":1379}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398