کمترین: 
2421
بیشترین: 
2595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2557
زمان: 
5/1 21:20
قیمت درهم امارات امروز 1 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":2421},{"date":"1397/05/01 10:30","price":2422},{"date":"1397/05/01 10:40","price":2424},{"date":"1397/05/01 10:50","price":2425},{"date":"1397/05/01 11:00","price":2424},{"date":"1397/05/01 11:10","price":2423},{"date":"1397/05/01 11:20","price":2424},{"date":"1397/05/01 11:40","price":2431},{"date":"1397/05/01 11:50","price":2448},{"date":"1397/05/01 12:20","price":2555},{"date":"1397/05/01 12:30","price":2518},{"date":"1397/05/01 12:40","price":2449},{"date":"1397/05/01 12:50","price":2487},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2485},{"date":"1397/05/01 13:20","price":2478},{"date":"1397/05/01 13:30","price":2480},{"date":"1397/05/01 13:40","price":2463},{"date":"1397/05/01 14:10","price":2467},{"date":"1397/05/01 14:20","price":2464},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2492},{"date":"1397/05/01 15:20","price":2491},{"date":"1397/05/01 15:40","price":2490},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2520},{"date":"1397/05/01 16:10","price":2522},{"date":"1397/05/01 16:20","price":2518},{"date":"1397/05/01 16:40","price":2517},{"date":"1397/05/01 16:50","price":2518},{"date":"1397/05/01 17:10","price":2520},{"date":"1397/05/01 17:20","price":2523},{"date":"1397/05/01 17:50","price":2536},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2539},{"date":"1397/05/01 18:10","price":2559},{"date":"1397/05/01 18:20","price":2564},{"date":"1397/05/01 18:30","price":2575},{"date":"1397/05/01 18:40","price":2577},{"date":"1397/05/01 18:50","price":2594},{"date":"1397/05/01 19:10","price":2595},{"date":"1397/05/01 19:20","price":2587},{"date":"1397/05/01 19:30","price":2586},{"date":"1397/05/01 19:40","price":2584},{"date":"1397/05/01 19:50","price":2591},{"date":"1397/05/01 20:10","price":2583},{"date":"1397/05/01 20:30","price":2582},{"date":"1397/05/01 20:40","price":2561},{"date":"1397/05/01 20:50","price":2551},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2544},{"date":"1397/05/01 21:10","price":2556},{"date":"1397/05/01 21:20","price":2557}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398