کمترین: 
11630.2
بیشترین: 
11630.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11630.2
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 1 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 11630.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":11630.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398