کمترین: 
642.5
بیشترین: 
654.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646.75
زمان: 
5/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 646.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 05:16","price":644.13},{"date":"1397/05/01 05:32","price":644.38},{"date":"1397/05/01 06:00","price":643.5},{"date":"1397/05/01 06:32","price":643.38},{"date":"1397/05/01 07:00","price":642.75},{"date":"1397/05/01 07:32","price":642.5},{"date":"1397/05/01 08:00","price":642.75},{"date":"1397/05/01 08:32","price":643.63},{"date":"1397/05/01 09:00","price":643.5},{"date":"1397/05/01 09:32","price":643.13},{"date":"1397/05/01 10:00","price":643.63},{"date":"1397/05/01 11:00","price":643.38},{"date":"1397/05/01 11:32","price":643.63},{"date":"1397/05/01 12:00","price":644.25},{"date":"1397/05/01 12:32","price":644.63},{"date":"1397/05/01 13:00","price":645.38},{"date":"1397/05/01 13:32","price":645.88},{"date":"1397/05/01 14:08","price":647.88},{"date":"1397/05/01 14:32","price":651.13},{"date":"1397/05/01 15:00","price":653.38},{"date":"1397/05/01 15:32","price":654.63},{"date":"1397/05/01 16:00","price":653.63},{"date":"1397/05/01 16:32","price":652},{"date":"1397/05/01 17:00","price":651},{"date":"1397/05/01 17:32","price":651.63},{"date":"1397/05/01 18:00","price":649},{"date":"1397/05/01 18:32","price":647.88},{"date":"1397/05/01 19:00","price":646.63},{"date":"1397/05/01 19:32","price":648.38},{"date":"1397/05/01 20:00","price":648.88},{"date":"1397/05/01 20:32","price":649.88},{"date":"1397/05/01 21:00","price":644.88},{"date":"1397/05/01 21:32","price":644},{"date":"1397/05/01 22:00","price":644.88},{"date":"1397/05/01 22:32","price":646.13},{"date":"1397/05/01 23:00","price":647},{"date":"1397/05/01 23:32","price":646.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398