کمترین: 
72.72
بیشترین: 
74.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.91
زمان: 
5/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 72.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 05:16","price":73.09},{"date":"1397/05/01 05:32","price":73.12},{"date":"1397/05/01 06:00","price":72.99},{"date":"1397/05/01 06:32","price":72.97},{"date":"1397/05/01 07:00","price":72.89},{"date":"1397/05/01 07:32","price":72.84},{"date":"1397/05/01 08:00","price":72.88},{"date":"1397/05/01 08:32","price":72.94},{"date":"1397/05/01 09:00","price":72.98},{"date":"1397/05/01 09:32","price":72.95},{"date":"1397/05/01 10:00","price":72.99},{"date":"1397/05/01 10:32","price":72.97},{"date":"1397/05/01 11:00","price":72.92},{"date":"1397/05/01 11:32","price":72.95},{"date":"1397/05/01 12:00","price":73.02},{"date":"1397/05/01 12:32","price":73.17},{"date":"1397/05/01 13:00","price":73.21},{"date":"1397/05/01 13:32","price":73.28},{"date":"1397/05/01 14:08","price":73.53},{"date":"1397/05/01 14:32","price":73.81},{"date":"1397/05/01 15:00","price":74.06},{"date":"1397/05/01 15:32","price":74.28},{"date":"1397/05/01 16:00","price":74.25},{"date":"1397/05/01 16:32","price":73.98},{"date":"1397/05/01 17:00","price":73.87},{"date":"1397/05/01 17:32","price":74},{"date":"1397/05/01 18:00","price":73.63},{"date":"1397/05/01 18:32","price":73.53},{"date":"1397/05/01 19:00","price":73.41},{"date":"1397/05/01 19:32","price":73.55},{"date":"1397/05/01 20:00","price":73.64},{"date":"1397/05/01 20:32","price":73.7},{"date":"1397/05/01 21:00","price":72.84},{"date":"1397/05/01 21:32","price":72.72},{"date":"1397/05/01 22:32","price":72.86},{"date":"1397/05/01 23:00","price":72.96},{"date":"1397/05/01 23:32","price":72.91}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398