کمترین: 
2.689
بیشترین: 
2.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.692
زمان: 
5/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2.692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 03:00","price":2.704},{"date":"1397/05/01 03:32","price":2.707},{"date":"1397/05/01 04:00","price":2.705},{"date":"1397/05/01 05:16","price":2.707},{"date":"1397/05/01 05:32","price":2.705},{"date":"1397/05/01 06:00","price":2.708},{"date":"1397/05/01 07:00","price":2.707},{"date":"1397/05/01 07:32","price":2.71},{"date":"1397/05/01 08:00","price":2.708},{"date":"1397/05/01 08:32","price":2.71},{"date":"1397/05/01 09:32","price":2.708},{"date":"1397/05/01 10:00","price":2.705},{"date":"1397/05/01 11:00","price":2.704},{"date":"1397/05/01 12:00","price":2.7},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2.705},{"date":"1397/05/01 13:32","price":2.707},{"date":"1397/05/01 14:08","price":2.705},{"date":"1397/05/01 14:32","price":2.704},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2.705},{"date":"1397/05/01 15:32","price":2.703},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2.704},{"date":"1397/05/01 17:00","price":2.696},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2.702},{"date":"1397/05/01 18:32","price":2.693},{"date":"1397/05/01 19:00","price":2.7},{"date":"1397/05/01 19:32","price":2.694},{"date":"1397/05/01 20:00","price":2.692},{"date":"1397/05/01 20:32","price":2.689},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2.692},{"date":"1397/05/01 21:32","price":2.694},{"date":"1397/05/01 22:00","price":2.696},{"date":"1397/05/01 22:32","price":2.7},{"date":"1397/05/01 23:32","price":2.692}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398