کمترین: 
2.0575
بیشترین: 
2.0995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0901
زمان: 
5/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2.0901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 03:00","price":2.065},{"date":"1397/05/01 03:32","price":2.0665},{"date":"1397/05/01 04:00","price":2.0685},{"date":"1397/05/01 04:32","price":2.0665},{"date":"1397/05/01 05:16","price":2.0655},{"date":"1397/05/01 06:00","price":2.0625},{"date":"1397/05/01 06:32","price":2.06},{"date":"1397/05/01 07:00","price":2.058},{"date":"1397/05/01 07:32","price":2.0575},{"date":"1397/05/01 08:00","price":2.0595},{"date":"1397/05/01 08:32","price":2.0615},{"date":"1397/05/01 09:00","price":2.0625},{"date":"1397/05/01 09:32","price":2.061},{"date":"1397/05/01 10:00","price":2.0625},{"date":"1397/05/01 10:32","price":2.0615},{"date":"1397/05/01 11:00","price":2.06},{"date":"1397/05/01 11:32","price":2.0605},{"date":"1397/05/01 12:00","price":2.0615},{"date":"1397/05/01 12:32","price":2.064},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2.0687},{"date":"1397/05/01 13:32","price":2.0735},{"date":"1397/05/01 14:08","price":2.078},{"date":"1397/05/01 14:32","price":2.0865},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2.0925},{"date":"1397/05/01 15:32","price":2.0989},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2.0965},{"date":"1397/05/01 16:32","price":2.0905},{"date":"1397/05/01 17:00","price":2.0895},{"date":"1397/05/01 17:32","price":2.0945},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2.085},{"date":"1397/05/01 18:32","price":2.0781},{"date":"1397/05/01 19:00","price":2.0753},{"date":"1397/05/01 19:32","price":2.0805},{"date":"1397/05/01 20:00","price":2.0888},{"date":"1397/05/01 20:32","price":2.0995},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2.0831},{"date":"1397/05/01 21:32","price":2.0795},{"date":"1397/05/01 22:00","price":2.0848},{"date":"1397/05/01 22:32","price":2.0889},{"date":"1397/05/01 23:00","price":2.094},{"date":"1397/05/01 23:32","price":2.0901}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398