کمترین: 
2.0972
بیشترین: 
2.1379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1169
زمان: 
5/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2.1169 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 03:00","price":2.1041},{"date":"1397/05/01 03:32","price":2.1045},{"date":"1397/05/01 04:00","price":2.1065},{"date":"1397/05/01 04:32","price":2.1048},{"date":"1397/05/01 05:16","price":2.1037},{"date":"1397/05/01 05:32","price":2.1038},{"date":"1397/05/01 06:00","price":2.1013},{"date":"1397/05/01 06:32","price":2.0991},{"date":"1397/05/01 07:00","price":2.0977},{"date":"1397/05/01 07:32","price":2.0972},{"date":"1397/05/01 08:00","price":2.098},{"date":"1397/05/01 08:32","price":2.1012},{"date":"1397/05/01 09:00","price":2.1009},{"date":"1397/05/01 09:32","price":2.0999},{"date":"1397/05/01 10:00","price":2.1013},{"date":"1397/05/01 10:32","price":2.101},{"date":"1397/05/01 11:00","price":2.1009},{"date":"1397/05/01 11:32","price":2.1012},{"date":"1397/05/01 12:00","price":2.1035},{"date":"1397/05/01 12:32","price":2.1053},{"date":"1397/05/01 13:00","price":2.107},{"date":"1397/05/01 13:32","price":2.1089},{"date":"1397/05/01 14:08","price":2.1166},{"date":"1397/05/01 14:32","price":2.1245},{"date":"1397/05/01 15:00","price":2.1327},{"date":"1397/05/01 15:32","price":2.1379},{"date":"1397/05/01 16:00","price":2.1336},{"date":"1397/05/01 16:32","price":2.1308},{"date":"1397/05/01 17:00","price":2.1284},{"date":"1397/05/01 17:32","price":2.1301},{"date":"1397/05/01 18:00","price":2.12},{"date":"1397/05/01 18:32","price":2.1166},{"date":"1397/05/01 19:00","price":2.1136},{"date":"1397/05/01 19:32","price":2.1195},{"date":"1397/05/01 20:00","price":2.1233},{"date":"1397/05/01 20:32","price":2.1264},{"date":"1397/05/01 21:00","price":2.1084},{"date":"1397/05/01 21:32","price":2.1078},{"date":"1397/05/01 22:00","price":2.1103},{"date":"1397/05/01 22:32","price":2.1145},{"date":"1397/05/01 23:00","price":2.1177},{"date":"1397/05/01 23:32","price":2.1169}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398