کمترین: 
67.69
بیشترین: 
69.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.69
زمان: 
5/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 67.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 03:00","price":68.22},{"date":"1397/05/01 03:32","price":68.28},{"date":"1397/05/01 04:00","price":68.31},{"date":"1397/05/01 04:32","price":68.25},{"date":"1397/05/01 05:16","price":68.2},{"date":"1397/05/01 05:32","price":68.19},{"date":"1397/05/01 06:00","price":68.12},{"date":"1397/05/01 06:32","price":68.11},{"date":"1397/05/01 07:00","price":68.09},{"date":"1397/05/01 07:32","price":68.08},{"date":"1397/05/01 08:00","price":68.11},{"date":"1397/05/01 08:32","price":68.2},{"date":"1397/05/01 09:00","price":68.16},{"date":"1397/05/01 09:32","price":68.11},{"date":"1397/05/01 10:00","price":68.14},{"date":"1397/05/01 10:32","price":68.12},{"date":"1397/05/01 11:00","price":68.09},{"date":"1397/05/01 11:32","price":68.11},{"date":"1397/05/01 12:00","price":68.12},{"date":"1397/05/01 12:32","price":68.22},{"date":"1397/05/01 13:00","price":68.3},{"date":"1397/05/01 13:32","price":68.39},{"date":"1397/05/01 14:08","price":68.53},{"date":"1397/05/01 14:32","price":68.67},{"date":"1397/05/01 15:00","price":68.97},{"date":"1397/05/01 15:32","price":69.03},{"date":"1397/05/01 16:00","price":69.09},{"date":"1397/05/01 16:32","price":68.97},{"date":"1397/05/01 17:32","price":69.16},{"date":"1397/05/01 18:00","price":68.75},{"date":"1397/05/01 18:32","price":68.92},{"date":"1397/05/01 19:00","price":68.39},{"date":"1397/05/01 19:32","price":68.53},{"date":"1397/05/01 20:00","price":68.44},{"date":"1397/05/01 20:32","price":68.61},{"date":"1397/05/01 21:00","price":67.78},{"date":"1397/05/01 21:32","price":67.72},{"date":"1397/05/01 22:00","price":67.75},{"date":"1397/05/01 22:32","price":67.86},{"date":"1397/05/01 23:32","price":67.69}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398