کمترین: 
1413200
بیشترین: 
1451700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1436200
زمان: 
4/31 20:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 31 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 31 تیر 1397 , 1436200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 13:05","price":1414100},{"date":"1397/04/31 13:45","price":1413200},{"date":"1397/04/31 14:35","price":1415400},{"date":"1397/04/31 14:40","price":1414100},{"date":"1397/04/31 15:15","price":1417700},{"date":"1397/04/31 15:45","price":1451700},{"date":"1397/04/31 16:15","price":1450800},{"date":"1397/04/31 16:20","price":1445000},{"date":"1397/04/31 16:35","price":1449500},{"date":"1397/04/31 18:25","price":1442800},{"date":"1397/04/31 18:35","price":1441900},{"date":"1397/04/31 18:45","price":1438400},{"date":"1397/04/31 19:05","price":1427400},{"date":"1397/04/31 19:15","price":1431800},{"date":"1397/04/31 19:35","price":1429600},{"date":"1397/04/31 20:15","price":1437500},{"date":"1397/04/31 20:45","price":1436200}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398