کمترین: 
3185500
بیشترین: 
3293000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3259500
زمان: 
4/31 20:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 31 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 31 تیر 1397 , 3259500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 11:48","price":3185500},{"date":"1397/04/31 12:00","price":3187000},{"date":"1397/04/31 13:00","price":3188000},{"date":"1397/04/31 13:06","price":3208000},{"date":"1397/04/31 13:18","price":3204500},{"date":"1397/04/31 13:36","price":3207000},{"date":"1397/04/31 13:48","price":3206000},{"date":"1397/04/31 14:12","price":3209000},{"date":"1397/04/31 14:36","price":3213500},{"date":"1397/04/31 14:42","price":3208000},{"date":"1397/04/31 15:18","price":3216000},{"date":"1397/04/31 15:48","price":3293000},{"date":"1397/04/31 15:54","price":3292000},{"date":"1397/04/31 16:18","price":3291000},{"date":"1397/04/31 16:24","price":3283000},{"date":"1397/04/31 16:36","price":3288000},{"date":"1397/04/31 17:00","price":3287000},{"date":"1397/04/31 17:06","price":3284500},{"date":"1397/04/31 17:18","price":3282000},{"date":"1397/04/31 17:36","price":3289000},{"date":"1397/04/31 17:48","price":3284500},{"date":"1397/04/31 18:00","price":3287000},{"date":"1397/04/31 18:30","price":3279500},{"date":"1397/04/31 18:36","price":3278500},{"date":"1397/04/31 18:48","price":3274500},{"date":"1397/04/31 19:06","price":3262000},{"date":"1397/04/31 19:18","price":3254500},{"date":"1397/04/31 19:36","price":3252000},{"date":"1397/04/31 20:18","price":3261000},{"date":"1397/04/31 20:48","price":3259500}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398