کمترین: 
257
بیشترین: 
270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
266
زمان: 
4/31 20:50
قیمت بات تایلند امروز 31 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 تیر 1397 , 266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":258},{"date":"1397/04/31 11:00","price":257},{"date":"1397/04/31 11:40","price":258},{"date":"1397/04/31 12:30","price":260},{"date":"1397/04/31 12:40","price":261},{"date":"1397/04/31 13:00","price":264},{"date":"1397/04/31 13:10","price":268},{"date":"1397/04/31 13:50","price":266},{"date":"1397/04/31 14:10","price":264},{"date":"1397/04/31 15:20","price":265},{"date":"1397/04/31 15:50","price":270},{"date":"1397/04/31 16:20","price":269},{"date":"1397/04/31 16:40","price":270},{"date":"1397/04/31 17:00","price":269},{"date":"1397/04/31 18:10","price":267},{"date":"1397/04/31 18:20","price":266},{"date":"1397/04/31 18:30","price":265},{"date":"1397/04/31 19:10","price":263},{"date":"1397/04/31 19:20","price":264},{"date":"1397/04/31 20:00","price":265},{"date":"1397/04/31 20:20","price":267},{"date":"1397/04/31 20:50","price":266}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398