کمترین: 
2117
بیشترین: 
2228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2186
زمان: 
4/31 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 تیر 1397 , 2186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":2124},{"date":"1397/04/31 11:00","price":2117},{"date":"1397/04/31 11:40","price":2124},{"date":"1397/04/31 12:30","price":2136},{"date":"1397/04/31 12:40","price":2143},{"date":"1397/04/31 13:00","price":2174},{"date":"1397/04/31 13:10","price":2202},{"date":"1397/04/31 13:50","price":2188},{"date":"1397/04/31 14:10","price":2175},{"date":"1397/04/31 14:40","price":2170},{"date":"1397/04/31 15:20","price":2175},{"date":"1397/04/31 15:50","price":2228},{"date":"1397/04/31 16:00","price":2221},{"date":"1397/04/31 16:20","price":2217},{"date":"1397/04/31 16:40","price":2211},{"date":"1397/04/31 16:50","price":2217},{"date":"1397/04/31 17:00","price":2211},{"date":"1397/04/31 17:30","price":2215},{"date":"1397/04/31 17:40","price":2213},{"date":"1397/04/31 18:00","price":2211},{"date":"1397/04/31 18:10","price":2198},{"date":"1397/04/31 18:20","price":2195},{"date":"1397/04/31 18:30","price":2185},{"date":"1397/04/31 18:40","price":2181},{"date":"1397/04/31 18:50","price":2175},{"date":"1397/04/31 19:00","price":2181},{"date":"1397/04/31 19:10","price":2164},{"date":"1397/04/31 19:20","price":2174},{"date":"1397/04/31 19:30","price":2171},{"date":"1397/04/31 19:40","price":2168},{"date":"1397/04/31 20:10","price":2181},{"date":"1397/04/31 20:20","price":2193},{"date":"1397/04/31 20:50","price":2189},{"date":"1397/04/31 21:00","price":2191},{"date":"1397/04/31 21:20","price":2186}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398