کمترین: 
2360
بیشترین: 
2483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2434
زمان: 
4/31 21:20
قیمت ریال قطر امروز 31 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 تیر 1397 , 2434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":2367},{"date":"1397/04/31 11:00","price":2360},{"date":"1397/04/31 11:50","price":2367},{"date":"1397/04/31 12:30","price":2381},{"date":"1397/04/31 12:40","price":2388},{"date":"1397/04/31 13:00","price":2423},{"date":"1397/04/31 13:10","price":2454},{"date":"1397/04/31 13:50","price":2438},{"date":"1397/04/31 14:10","price":2424},{"date":"1397/04/31 14:40","price":2426},{"date":"1397/04/31 15:00","price":2418},{"date":"1397/04/31 15:20","price":2424},{"date":"1397/04/31 15:50","price":2483},{"date":"1397/04/31 16:00","price":2475},{"date":"1397/04/31 16:20","price":2471},{"date":"1397/04/31 16:40","price":2464},{"date":"1397/04/31 16:50","price":2471},{"date":"1397/04/31 17:10","price":2464},{"date":"1397/04/31 17:30","price":2469},{"date":"1397/04/31 17:40","price":2466},{"date":"1397/04/31 18:00","price":2464},{"date":"1397/04/31 18:10","price":2449},{"date":"1397/04/31 18:20","price":2446},{"date":"1397/04/31 18:30","price":2435},{"date":"1397/04/31 18:50","price":2424},{"date":"1397/04/31 19:00","price":2431},{"date":"1397/04/31 19:10","price":2412},{"date":"1397/04/31 19:20","price":2423},{"date":"1397/04/31 19:30","price":2420},{"date":"1397/04/31 19:40","price":2416},{"date":"1397/04/31 20:10","price":2430},{"date":"1397/04/31 20:20","price":2444},{"date":"1397/04/31 20:50","price":2442},{"date":"1397/04/31 21:20","price":2434}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398