کمترین: 
2341
بیشترین: 
2463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2417
زمان: 
4/31 21:20
قیمت درهم امارات امروز 31 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 تیر 1397 , 2417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":2348},{"date":"1397/04/31 11:00","price":2341},{"date":"1397/04/31 11:40","price":2348},{"date":"1397/04/31 12:30","price":2362},{"date":"1397/04/31 12:40","price":2369},{"date":"1397/04/31 13:00","price":2404},{"date":"1397/04/31 13:10","price":2434},{"date":"1397/04/31 13:50","price":2419},{"date":"1397/04/31 14:10","price":2404},{"date":"1397/04/31 14:40","price":2399},{"date":"1397/04/31 15:20","price":2405},{"date":"1397/04/31 15:50","price":2463},{"date":"1397/04/31 16:00","price":2455},{"date":"1397/04/31 16:20","price":2452},{"date":"1397/04/31 16:40","price":2444},{"date":"1397/04/31 16:50","price":2452},{"date":"1397/04/31 17:00","price":2444},{"date":"1397/04/31 17:40","price":2447},{"date":"1397/04/31 18:00","price":2444},{"date":"1397/04/31 18:10","price":2430},{"date":"1397/04/31 18:20","price":2426},{"date":"1397/04/31 18:30","price":2415},{"date":"1397/04/31 18:50","price":2404},{"date":"1397/04/31 19:00","price":2411},{"date":"1397/04/31 19:10","price":2393},{"date":"1397/04/31 19:20","price":2395},{"date":"1397/04/31 19:30","price":2400},{"date":"1397/04/31 19:40","price":2397},{"date":"1397/04/31 20:10","price":2411},{"date":"1397/04/31 20:20","price":2424},{"date":"1397/04/31 20:50","price":2421},{"date":"1397/04/31 21:00","price":2422},{"date":"1397/04/31 21:20","price":2417}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398