کمترین: 
1410000
بیشترین: 
1520000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1520000
زمان: 
4/30 19:54
قیمت نیم سکه امروز 30 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 تیر 1397 , 1520000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 12:06","price":1410000},{"date":"1397/04/30 12:18","price":1430000},{"date":"1397/04/30 12:30","price":1435000},{"date":"1397/04/30 13:36","price":1451000},{"date":"1397/04/30 13:54","price":1450500},{"date":"1397/04/30 14:12","price":1455500},{"date":"1397/04/30 15:06","price":1470000},{"date":"1397/04/30 15:18","price":1475500},{"date":"1397/04/30 15:36","price":1480500},{"date":"1397/04/30 17:00","price":1480000},{"date":"1397/04/30 19:54","price":1520000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398