کمترین: 
114
بیشترین: 
119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
119
زمان: 
4/30 21:10
قیمت افغانی امروز 30 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 30 تیر 1397 , 119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:50","price":114},{"date":"1397/04/30 11:50","price":115},{"date":"1397/04/30 12:00","price":114},{"date":"1397/04/30 12:20","price":116},{"date":"1397/04/30 12:30","price":117},{"date":"1397/04/30 12:40","price":114},{"date":"1397/04/30 14:40","price":116},{"date":"1397/04/30 19:50","price":118},{"date":"1397/04/30 20:50","price":119},{"date":"1397/04/30 21:00","price":118},{"date":"1397/04/30 21:10","price":119}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398