کمترین: 
1005
بیشترین: 
1058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1058
زمان: 
4/30 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 30 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 تیر 1397 , 1058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":1005},{"date":"1397/04/30 10:50","price":1017},{"date":"1397/04/30 11:00","price":1014},{"date":"1397/04/30 11:50","price":1017},{"date":"1397/04/30 12:00","price":1016},{"date":"1397/04/30 12:20","price":1030},{"date":"1397/04/30 12:30","price":1042},{"date":"1397/04/30 12:40","price":1019},{"date":"1397/04/30 14:40","price":1031},{"date":"1397/04/30 14:50","price":1034},{"date":"1397/04/30 19:50","price":1054},{"date":"1397/04/30 20:50","price":1056},{"date":"1397/04/30 21:00","price":1048},{"date":"1397/04/30 21:10","price":1056},{"date":"1397/04/30 21:20","price":1058}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398