کمترین: 
1292
بیشترین: 
1360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1360
زمان: 
4/30 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 30 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 تیر 1397 , 1360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":1292},{"date":"1397/04/30 10:50","price":1307},{"date":"1397/04/30 11:00","price":1304},{"date":"1397/04/30 11:50","price":1307},{"date":"1397/04/30 12:20","price":1324},{"date":"1397/04/30 12:30","price":1340},{"date":"1397/04/30 12:40","price":1310},{"date":"1397/04/30 14:40","price":1326},{"date":"1397/04/30 14:50","price":1330},{"date":"1397/04/30 19:50","price":1356},{"date":"1397/04/30 20:50","price":1358},{"date":"1397/04/30 21:00","price":1347},{"date":"1397/04/30 21:10","price":1356},{"date":"1397/04/30 21:20","price":1360}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399