کمترین: 
21559
بیشترین: 
22696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22696
زمان: 
4/30 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 30 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 تیر 1397 , 22696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":21559},{"date":"1397/04/30 10:50","price":21817},{"date":"1397/04/30 11:00","price":21751},{"date":"1397/04/30 11:50","price":21817},{"date":"1397/04/30 12:00","price":21811},{"date":"1397/04/30 12:20","price":22100},{"date":"1397/04/30 12:30","price":22355},{"date":"1397/04/30 12:40","price":21864},{"date":"1397/04/30 14:40","price":22126},{"date":"1397/04/30 14:50","price":22192},{"date":"1397/04/30 19:50","price":22625},{"date":"1397/04/30 20:50","price":22659},{"date":"1397/04/30 21:00","price":22481},{"date":"1397/04/30 21:10","price":22625},{"date":"1397/04/30 21:20","price":22696}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398