کمترین: 
2192
بیشترین: 
2308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2308
زمان: 
4/30 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 30 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 تیر 1397 , 2308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":2192},{"date":"1397/04/30 10:50","price":2218},{"date":"1397/04/30 11:00","price":2212},{"date":"1397/04/30 11:50","price":2218},{"date":"1397/04/30 12:20","price":2247},{"date":"1397/04/30 12:30","price":2210},{"date":"1397/04/30 12:40","price":2223},{"date":"1397/04/30 14:40","price":2256},{"date":"1397/04/30 19:50","price":2301},{"date":"1397/04/30 20:50","price":2290},{"date":"1397/04/30 21:00","price":2297},{"date":"1397/04/30 21:10","price":2306},{"date":"1397/04/30 21:20","price":2308}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398