کمترین: 
14410.9
بیشترین: 
14410.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14410.9
زمان: 
4/30 09:20
قیمت دینار کویت امروز 30 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 تیر 1397 , 14410.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":14410.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398