کمترین: 
637.63
بیشترین: 
645.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644.13
زمان: 
4/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 تیر 1397 , 644.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":639.38},{"date":"1397/04/29 00:32","price":639.13},{"date":"1397/04/29 01:00","price":640},{"date":"1397/04/29 01:32","price":639.88},{"date":"1397/04/29 02:00","price":639.75},{"date":"1397/04/29 05:00","price":641.63},{"date":"1397/04/29 05:32","price":640.63},{"date":"1397/04/29 06:00","price":640.88},{"date":"1397/04/29 06:32","price":637.63},{"date":"1397/04/29 07:00","price":639.13},{"date":"1397/04/29 07:32","price":639.38},{"date":"1397/04/29 08:00","price":639.63},{"date":"1397/04/29 09:00","price":640.38},{"date":"1397/04/29 09:32","price":640.25},{"date":"1397/04/29 10:32","price":641.13},{"date":"1397/04/29 11:00","price":641.38},{"date":"1397/04/29 11:32","price":641.5},{"date":"1397/04/29 12:00","price":642.38},{"date":"1397/04/29 12:32","price":643.63},{"date":"1397/04/29 13:00","price":644.63},{"date":"1397/04/29 14:00","price":643.63},{"date":"1397/04/29 14:32","price":644.63},{"date":"1397/04/29 15:00","price":642.13},{"date":"1397/04/29 16:00","price":638.88},{"date":"1397/04/29 16:32","price":641.38},{"date":"1397/04/29 17:00","price":641.63},{"date":"1397/04/29 17:32","price":642.38},{"date":"1397/04/29 18:00","price":644.13},{"date":"1397/04/29 18:32","price":645.88},{"date":"1397/04/29 19:00","price":642.88},{"date":"1397/04/29 19:32","price":644.63},{"date":"1397/04/29 20:00","price":645.63},{"date":"1397/04/29 20:32","price":643.63},{"date":"1397/04/29 21:00","price":642.88},{"date":"1397/04/29 21:32","price":643.25},{"date":"1397/04/29 22:00","price":644.38},{"date":"1397/04/29 22:32","price":644.88},{"date":"1397/04/29 23:00","price":645.13},{"date":"1397/04/29 23:32","price":644.13}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398