کمترین: 
904
بیشترین: 
947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
923
زمان: 
4/28 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 28 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 تیر 1397 , 923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":921},{"date":"1397/04/28 10:30","price":922},{"date":"1397/04/28 10:40","price":921},{"date":"1397/04/28 10:50","price":920},{"date":"1397/04/28 11:00","price":921},{"date":"1397/04/28 11:20","price":919},{"date":"1397/04/28 11:40","price":912},{"date":"1397/04/28 12:00","price":915},{"date":"1397/04/28 12:10","price":917},{"date":"1397/04/28 12:20","price":918},{"date":"1397/04/28 12:30","price":923},{"date":"1397/04/28 12:40","price":921},{"date":"1397/04/28 12:50","price":924},{"date":"1397/04/28 13:00","price":922},{"date":"1397/04/28 13:10","price":926},{"date":"1397/04/28 13:30","price":927},{"date":"1397/04/28 13:40","price":930},{"date":"1397/04/28 13:50","price":935},{"date":"1397/04/28 14:00","price":934},{"date":"1397/04/28 14:10","price":939},{"date":"1397/04/28 14:20","price":940},{"date":"1397/04/28 14:30","price":939},{"date":"1397/04/28 14:40","price":937},{"date":"1397/04/28 14:50","price":938},{"date":"1397/04/28 15:00","price":939},{"date":"1397/04/28 15:10","price":947},{"date":"1397/04/28 15:20","price":944},{"date":"1397/04/28 15:30","price":946},{"date":"1397/04/28 15:40","price":942},{"date":"1397/04/28 15:50","price":904},{"date":"1397/04/28 16:00","price":920},{"date":"1397/04/28 16:10","price":922},{"date":"1397/04/28 16:20","price":917},{"date":"1397/04/28 16:30","price":919},{"date":"1397/04/28 16:40","price":920},{"date":"1397/04/28 16:50","price":916},{"date":"1397/04/28 17:10","price":918},{"date":"1397/04/28 17:20","price":916},{"date":"1397/04/28 17:40","price":920},{"date":"1397/04/28 17:50","price":919},{"date":"1397/04/28 18:10","price":923},{"date":"1397/04/28 18:20","price":921},{"date":"1397/04/28 18:30","price":924},{"date":"1397/04/28 19:00","price":928},{"date":"1397/04/28 19:10","price":931},{"date":"1397/04/28 19:20","price":929},{"date":"1397/04/28 19:30","price":925},{"date":"1397/04/28 19:50","price":927},{"date":"1397/04/28 20:00","price":925},{"date":"1397/04/28 20:10","price":926},{"date":"1397/04/28 20:20","price":922},{"date":"1397/04/28 20:30","price":924},{"date":"1397/04/28 20:40","price":923},{"date":"1397/04/28 20:50","price":925},{"date":"1397/04/28 21:00","price":924},{"date":"1397/04/28 21:10","price":923}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399