کمترین: 
632.25
بیشترین: 
644.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.88
زمان: 
4/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 تیر 1397 , 639.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":639.88},{"date":"1397/04/28 00:32","price":639.38},{"date":"1397/04/28 01:00","price":640.13},{"date":"1397/04/28 01:32","price":640.25},{"date":"1397/04/28 02:00","price":641},{"date":"1397/04/28 05:00","price":639.88},{"date":"1397/04/28 05:32","price":640},{"date":"1397/04/28 06:00","price":638.88},{"date":"1397/04/28 06:32","price":638.38},{"date":"1397/04/28 07:32","price":638.88},{"date":"1397/04/28 08:00","price":638.63},{"date":"1397/04/28 09:00","price":638.38},{"date":"1397/04/28 09:32","price":638.5},{"date":"1397/04/28 10:00","price":638.63},{"date":"1397/04/28 10:32","price":638.13},{"date":"1397/04/28 11:00","price":637.63},{"date":"1397/04/28 12:00","price":636.63},{"date":"1397/04/28 12:32","price":636.5},{"date":"1397/04/28 13:00","price":635.38},{"date":"1397/04/28 13:32","price":635.13},{"date":"1397/04/28 14:08","price":633.63},{"date":"1397/04/28 14:32","price":633.13},{"date":"1397/04/28 15:08","price":634.38},{"date":"1397/04/28 15:32","price":632.25},{"date":"1397/04/28 16:00","price":634.25},{"date":"1397/04/28 16:32","price":633.88},{"date":"1397/04/28 17:00","price":635.88},{"date":"1397/04/28 17:32","price":635.38},{"date":"1397/04/28 18:00","price":635.63},{"date":"1397/04/28 18:32","price":641.25},{"date":"1397/04/28 19:00","price":644.13},{"date":"1397/04/28 19:32","price":644.38},{"date":"1397/04/28 20:00","price":642.13},{"date":"1397/04/28 20:32","price":641.25},{"date":"1397/04/28 21:00","price":637.63},{"date":"1397/04/28 21:32","price":637.25},{"date":"1397/04/28 22:00","price":636.88},{"date":"1397/04/28 22:32","price":637.63},{"date":"1397/04/28 23:00","price":636.13},{"date":"1397/04/28 23:32","price":639.88}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398