کمترین: 
2.0668
بیشترین: 
2.1061
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0916
زمان: 
4/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 2.0916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":2.0911},{"date":"1397/04/28 01:00","price":2.0922},{"date":"1397/04/28 01:32","price":2.0939},{"date":"1397/04/28 02:00","price":2.0955},{"date":"1397/04/28 03:00","price":2.0908},{"date":"1397/04/28 03:32","price":2.091},{"date":"1397/04/28 04:00","price":2.0916},{"date":"1397/04/28 05:00","price":2.0934},{"date":"1397/04/28 05:32","price":2.092},{"date":"1397/04/28 06:00","price":2.0888},{"date":"1397/04/28 06:32","price":2.0861},{"date":"1397/04/28 07:08","price":2.0872},{"date":"1397/04/28 07:32","price":2.0886},{"date":"1397/04/28 08:00","price":2.088},{"date":"1397/04/28 09:00","price":2.0865},{"date":"1397/04/28 10:00","price":2.0876},{"date":"1397/04/28 10:32","price":2.0864},{"date":"1397/04/28 11:00","price":2.0843},{"date":"1397/04/28 11:32","price":2.0836},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2.0814},{"date":"1397/04/28 12:32","price":2.08},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2.0774},{"date":"1397/04/28 13:32","price":2.0762},{"date":"1397/04/28 14:08","price":2.0718},{"date":"1397/04/28 14:32","price":2.0697},{"date":"1397/04/28 15:08","price":2.0728},{"date":"1397/04/28 15:32","price":2.0668},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2.0736},{"date":"1397/04/28 16:32","price":2.0719},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2.0774},{"date":"1397/04/28 18:32","price":2.0994},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2.1061},{"date":"1397/04/28 19:32","price":2.1037},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2.0973},{"date":"1397/04/28 20:32","price":2.0938},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2.0838},{"date":"1397/04/28 21:32","price":2.0833},{"date":"1397/04/28 22:00","price":2.0786},{"date":"1397/04/28 22:32","price":2.0827},{"date":"1397/04/28 23:00","price":2.0805},{"date":"1397/04/28 23:32","price":2.0916}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399