کمترین: 
986
بیشترین: 
1020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
992
زمان: 
4/27 20:50
قیمت کرون نروژ امروز 27 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 تیر 1397 , 992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":1006},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1005},{"date":"1397/04/27 10:50","price":1003},{"date":"1397/04/27 11:10","price":1002},{"date":"1397/04/27 11:20","price":1003},{"date":"1397/04/27 11:30","price":1002},{"date":"1397/04/27 11:40","price":1020},{"date":"1397/04/27 11:50","price":1017},{"date":"1397/04/27 12:00","price":1016},{"date":"1397/04/27 12:20","price":994},{"date":"1397/04/27 12:30","price":992},{"date":"1397/04/27 12:40","price":988},{"date":"1397/04/27 12:50","price":986},{"date":"1397/04/27 13:00","price":993},{"date":"1397/04/27 13:10","price":995},{"date":"1397/04/27 13:20","price":989},{"date":"1397/04/27 13:30","price":994},{"date":"1397/04/27 13:40","price":999},{"date":"1397/04/27 13:50","price":1008},{"date":"1397/04/27 14:00","price":996},{"date":"1397/04/27 14:10","price":994},{"date":"1397/04/27 14:30","price":998},{"date":"1397/04/27 14:40","price":996},{"date":"1397/04/27 15:00","price":997},{"date":"1397/04/27 15:20","price":996},{"date":"1397/04/27 15:30","price":992},{"date":"1397/04/27 15:40","price":993},{"date":"1397/04/27 16:00","price":987},{"date":"1397/04/27 16:20","price":986},{"date":"1397/04/27 16:30","price":989},{"date":"1397/04/27 16:50","price":990},{"date":"1397/04/27 17:00","price":992},{"date":"1397/04/27 17:30","price":995},{"date":"1397/04/27 17:40","price":994},{"date":"1397/04/27 17:50","price":995},{"date":"1397/04/27 18:00","price":996},{"date":"1397/04/27 18:20","price":1000},{"date":"1397/04/27 18:30","price":1001},{"date":"1397/04/27 18:40","price":999},{"date":"1397/04/27 18:50","price":1000},{"date":"1397/04/27 19:00","price":1001},{"date":"1397/04/27 19:30","price":1000},{"date":"1397/04/27 19:40","price":1002},{"date":"1397/04/27 20:00","price":1001},{"date":"1397/04/27 20:10","price":997},{"date":"1397/04/27 20:20","price":995},{"date":"1397/04/27 20:40","price":994},{"date":"1397/04/27 20:50","price":992}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398