کمترین: 
2148
بیشترین: 
2220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2167
زمان: 
4/27 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 27 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 تیر 1397 , 2167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":2194},{"date":"1397/04/27 10:50","price":2189},{"date":"1397/04/27 11:30","price":2188},{"date":"1397/04/27 11:40","price":2220},{"date":"1397/04/27 11:50","price":2212},{"date":"1397/04/27 12:00","price":2214},{"date":"1397/04/27 12:10","price":2215},{"date":"1397/04/27 12:20","price":2174},{"date":"1397/04/27 12:30","price":2161},{"date":"1397/04/27 12:40","price":2159},{"date":"1397/04/27 12:50","price":2156},{"date":"1397/04/27 13:00","price":2167},{"date":"1397/04/27 13:20","price":2178},{"date":"1397/04/27 13:30","price":2170},{"date":"1397/04/27 13:40","price":2181},{"date":"1397/04/27 13:50","price":2189},{"date":"1397/04/27 14:00","price":2173},{"date":"1397/04/27 14:10","price":2172},{"date":"1397/04/27 14:30","price":2180},{"date":"1397/04/27 14:40","price":2172},{"date":"1397/04/27 14:50","price":2171},{"date":"1397/04/27 15:00","price":2175},{"date":"1397/04/27 15:10","price":2176},{"date":"1397/04/27 15:20","price":2165},{"date":"1397/04/27 15:50","price":2154},{"date":"1397/04/27 16:00","price":2153},{"date":"1397/04/27 16:10","price":2148},{"date":"1397/04/27 16:20","price":2156},{"date":"1397/04/27 16:40","price":2157},{"date":"1397/04/27 16:50","price":2162},{"date":"1397/04/27 17:00","price":2169},{"date":"1397/04/27 17:20","price":2168},{"date":"1397/04/27 17:30","price":2172},{"date":"1397/04/27 17:40","price":2170},{"date":"1397/04/27 17:50","price":2173},{"date":"1397/04/27 18:00","price":2174},{"date":"1397/04/27 18:10","price":2180},{"date":"1397/04/27 18:20","price":2183},{"date":"1397/04/27 18:30","price":2185},{"date":"1397/04/27 18:40","price":2183},{"date":"1397/04/27 18:50","price":2184},{"date":"1397/04/27 19:00","price":2185},{"date":"1397/04/27 19:40","price":2186},{"date":"1397/04/27 19:50","price":2185},{"date":"1397/04/27 20:00","price":2175},{"date":"1397/04/27 20:10","price":2170},{"date":"1397/04/27 20:20","price":2171},{"date":"1397/04/27 20:30","price":2169},{"date":"1397/04/27 20:50","price":2160},{"date":"1397/04/27 21:10","price":2161},{"date":"1397/04/27 21:20","price":2167}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399