کمترین: 
909
بیشترین: 
937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
917
زمان: 
4/27 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 27 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 تیر 1397 , 917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":927},{"date":"1397/04/27 10:50","price":924},{"date":"1397/04/27 11:10","price":925},{"date":"1397/04/27 11:30","price":924},{"date":"1397/04/27 11:40","price":937},{"date":"1397/04/27 11:50","price":934},{"date":"1397/04/27 12:00","price":936},{"date":"1397/04/27 12:10","price":937},{"date":"1397/04/27 12:20","price":920},{"date":"1397/04/27 12:30","price":913},{"date":"1397/04/27 12:50","price":911},{"date":"1397/04/27 13:00","price":916},{"date":"1397/04/27 13:20","price":921},{"date":"1397/04/27 13:30","price":917},{"date":"1397/04/27 13:40","price":922},{"date":"1397/04/27 13:50","price":926},{"date":"1397/04/27 14:00","price":919},{"date":"1397/04/27 14:30","price":922},{"date":"1397/04/27 14:40","price":919},{"date":"1397/04/27 14:50","price":918},{"date":"1397/04/27 15:00","price":920},{"date":"1397/04/27 15:20","price":915},{"date":"1397/04/27 15:50","price":911},{"date":"1397/04/27 16:00","price":910},{"date":"1397/04/27 16:10","price":909},{"date":"1397/04/27 16:20","price":912},{"date":"1397/04/27 16:30","price":911},{"date":"1397/04/27 16:50","price":913},{"date":"1397/04/27 17:00","price":915},{"date":"1397/04/27 17:30","price":917},{"date":"1397/04/27 17:50","price":918},{"date":"1397/04/27 18:00","price":919},{"date":"1397/04/27 18:10","price":920},{"date":"1397/04/27 18:20","price":922},{"date":"1397/04/27 18:30","price":923},{"date":"1397/04/27 18:40","price":922},{"date":"1397/04/27 19:30","price":923},{"date":"1397/04/27 19:40","price":924},{"date":"1397/04/27 19:50","price":923},{"date":"1397/04/27 20:00","price":920},{"date":"1397/04/27 20:10","price":918},{"date":"1397/04/27 20:30","price":917},{"date":"1397/04/27 20:50","price":915},{"date":"1397/04/27 21:20","price":917}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399