کمترین: 
66.58
بیشترین: 
67.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.73
زمان: 
4/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 تیر 1397 , 67.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:32","price":67.15},{"date":"1397/04/27 01:00","price":67.09},{"date":"1397/04/27 01:32","price":66.72},{"date":"1397/04/27 02:00","price":66.68},{"date":"1397/04/27 03:00","price":66.77},{"date":"1397/04/27 03:32","price":66.87},{"date":"1397/04/27 04:00","price":66.89},{"date":"1397/04/27 04:32","price":66.88},{"date":"1397/04/27 05:00","price":66.89},{"date":"1397/04/27 05:32","price":66.94},{"date":"1397/04/27 06:00","price":66.97},{"date":"1397/04/27 06:32","price":66.89},{"date":"1397/04/27 07:00","price":66.87},{"date":"1397/04/27 07:32","price":66.88},{"date":"1397/04/27 08:00","price":66.94},{"date":"1397/04/27 08:32","price":66.92},{"date":"1397/04/27 09:00","price":66.89},{"date":"1397/04/27 09:32","price":66.9},{"date":"1397/04/27 10:00","price":66.92},{"date":"1397/04/27 10:32","price":66.72},{"date":"1397/04/27 11:00","price":66.77},{"date":"1397/04/27 11:32","price":66.78},{"date":"1397/04/27 12:00","price":66.83},{"date":"1397/04/27 12:32","price":66.75},{"date":"1397/04/27 13:00","price":66.62},{"date":"1397/04/27 13:32","price":66.64},{"date":"1397/04/27 14:00","price":66.66},{"date":"1397/04/27 14:32","price":66.72},{"date":"1397/04/27 15:32","price":66.78},{"date":"1397/04/27 16:00","price":66.86},{"date":"1397/04/27 16:40","price":66.8},{"date":"1397/04/27 17:00","price":66.73},{"date":"1397/04/27 17:32","price":66.8},{"date":"1397/04/27 18:00","price":66.58},{"date":"1397/04/27 18:32","price":66.61},{"date":"1397/04/27 19:00","price":66.7},{"date":"1397/04/27 19:32","price":66.81},{"date":"1397/04/27 20:00","price":67.36},{"date":"1397/04/27 20:32","price":67.19},{"date":"1397/04/27 21:00","price":67.41},{"date":"1397/04/27 21:32","price":67.36},{"date":"1397/04/27 22:00","price":67.47},{"date":"1397/04/27 22:32","price":67.67},{"date":"1397/04/27 23:00","price":67.81},{"date":"1397/04/27 23:32","price":67.73}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398