کمترین: 
961
بیشترین: 
1008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
4/26 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 26 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 تیر 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":979},{"date":"1397/04/26 10:40","price":978},{"date":"1397/04/26 11:10","price":979},{"date":"1397/04/26 11:20","price":966},{"date":"1397/04/26 11:30","price":961},{"date":"1397/04/26 12:00","price":972},{"date":"1397/04/26 12:10","price":968},{"date":"1397/04/26 12:20","price":970},{"date":"1397/04/26 12:30","price":977},{"date":"1397/04/26 12:40","price":986},{"date":"1397/04/26 12:50","price":987},{"date":"1397/04/26 13:00","price":999},{"date":"1397/04/26 13:10","price":1007},{"date":"1397/04/26 13:20","price":997},{"date":"1397/04/26 13:40","price":1001},{"date":"1397/04/26 13:50","price":1006},{"date":"1397/04/26 14:00","price":996},{"date":"1397/04/26 14:10","price":995},{"date":"1397/04/26 14:20","price":1006},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1003},{"date":"1397/04/26 14:50","price":998},{"date":"1397/04/26 15:10","price":995},{"date":"1397/04/26 15:20","price":1002},{"date":"1397/04/26 15:30","price":998},{"date":"1397/04/26 15:40","price":997},{"date":"1397/04/26 15:50","price":988},{"date":"1397/04/26 16:00","price":992},{"date":"1397/04/26 16:10","price":990},{"date":"1397/04/26 16:20","price":993},{"date":"1397/04/26 16:30","price":994},{"date":"1397/04/26 16:40","price":997},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1008},{"date":"1397/04/26 17:10","price":1002},{"date":"1397/04/26 17:20","price":996},{"date":"1397/04/26 17:30","price":993},{"date":"1397/04/26 17:40","price":995},{"date":"1397/04/26 17:50","price":998},{"date":"1397/04/26 18:10","price":997},{"date":"1397/04/26 18:20","price":996},{"date":"1397/04/26 18:40","price":998},{"date":"1397/04/26 19:00","price":992},{"date":"1397/04/26 19:10","price":993},{"date":"1397/04/26 19:30","price":992},{"date":"1397/04/26 19:40","price":994},{"date":"1397/04/26 19:50","price":996},{"date":"1397/04/26 20:00","price":992},{"date":"1397/04/26 20:10","price":994},{"date":"1397/04/26 20:30","price":996},{"date":"1397/04/26 20:40","price":998},{"date":"1397/04/26 21:00","price":997},{"date":"1397/04/26 21:20","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398